Istanbulský dohovor

.

Istanbulský dohovor

Slovné spojenie „Istanbulský dohovor“ prináša veľa vášní a dokonca rozdeľuje spoločnosť na podporovateľov a tých, ktorí sú proti. Nanešťastie sa okolo tohto dohovoru viedlo toľko diskusií, až nakoniec jeho samotný význam sa stratil v nafúknutej bubline vedľajších pseudonebezpečenstiev, ktoré číhajú spomedzi riadkov. Miestami je vnímaný ako nejaký projekt, ktorý sa skrytím a prefíkaným spôsobom snaží, prostredníctvom zákonodarcov, o rozvrátenie bežných, nám známych, konvencií. Áno, rozprávame sa o tom, že cieľom Istanbulského dohovoru má byť odstránenie niektorých ľudových tradícií a v neposlednom rade má priniesť do spoločnosti revolúciu v podobe zavedenia nových rodov a slobody vo výbere pohlavia. Celý 22 stranový dokument, ktorý sa skrýva pod záštitou snahy o odstránenie násilia na ženách je v skutočnosti o otočení spoločnosti naruby a len tí, ktorí sú schopní čítať medzi riadkami odhalia pravú podstatu.
Overme si, či to tak je. Nemusíte si ho celý čítať (aj keď môžete), tento text Vám ušetrí námahu.

Istanbulský dohovor ako jeden zo stoviek dohovor prijatých Radou Európy, poukazuje na závažný (a žiaľ bežný) problém akým je násilie na ženách v rôznej forme. Slovensko je krajinou, ktorá sa podieľala na vývoji tohto dokumentu a dokonca bola jedna z prvých, ktorá ho podpísala. Ako už je však známe, k ratifikácií (teda k uznaniu právnej sily) nedošlo.

Prečo sa dohovor nazýva „Istanbulský“ ? Dohovor je riadnym dokumentom Rady Európy, ktorý bol 2011 vyrokovaný v sídle v Štrasburgu . Keďže bol predložený na podpis všetkým členským štátom a Turecko bolo v tom čase predsedníckou krajinou, bol predložený na podpis práve v Istanbule. 

Chce Istanbulský dohovor odstrániť ľudové tradície ako napríklad šibanie/oblievanie na Veľkú noc?  Táto otázka je až úsmevná. Nič také dohovor docieliť nechce. Ako logicky vyplýva z významu dohovoru, jeho cieľom je odstránenie rodových stereotypov a teda aj zaužívané spoločenské postavenie žien. Dokument môže viesť k zamysleniu sa nad tradíciami a ich významom. 

Akým spôsobom rieši Istanbulský dohovor otázku registrovaných partnerstiev a manželstiev homosexuálov? Nijako, vôbec sa touto záležitosťou nezaoberá. 

No poďme však k tomu „najdôležitejšiemu“. Chce Istanbulský dohovor naozaj zaviesť voľný výber pohlavia a vymazať biologické rozdiely medzi mužmi a ženami? 

Aj keď prečítanie si dohovoru je veľmi vítané, cieľom tohto textu je aby ste si ho práve nemuseli prečítať celý na to, aby ste pochopili pravý význam Istanbulského dohovoru. Zo všetkých 81 článkov dohovoru je jeden jediný ( článok 3 „Vymedzenie pojmov“) , ktorý vyvolal toľké emócie. Dokonca je to jediný bod z tohto článku a to bod c, ktorý hovorí:

  1. c) pojmom „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov;

Nič viac, nič menej. Čo je tým myslené? Presne to, čo je napísané. Istanbulský dohovor sa usiluje o odstránenie nerovností medzi mužmi a ženami, ktoré vznikli „prirodzene“ - „vznikom spoločnosťou vytvorených rolí, vlastností a očakávaných spôsobov správania sa žien“. Tým sú myslené spomínané rodové stereotypy napríklad, že ženy majú byť poslušné alebo podriadené mužom. Takéto stereotypy vytvárajú podmienky pre vznik násilia. V súvislosti s rodinou, Istanbulský dohovor spomína rodinu len ako prostredie, v ktorom sa najčastejšie vyskytuje násilie na ženách.
Pojmy použité v Istanbulskom dohovore vychádzajú zo zaužívanej terminológie v oblasti rodovej rovnosti, ktorá je obsiahnutá už v dlho existujúcich zákonoch (Kompetenčný zákon, Antidiskriminačný zákon).

V skratke, netreba za týmto bodom hľadať nič hlbšie, pretože to tam človek nenájde. Princíp dohovoru je len odstrániť násilie, ktoré je síce časté, ale rovnako aj tabu. To, že tento dohovor nesie nálepku niečoho nebezpečného, je len prejav nedostatku znalostí o ňom. Keby ho každý človek prečítal a presvedčil sa o jeho obsahu, pochybnosti by nebolo kde nájsť.

Vojtech Höhn

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá