Sedem dôvodov, prečo by marihuana nemala byť kriminalizovaná

.

Sedem dôvodov, prečo by marihuana nemala byť kriminalizovaná

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/mladi.sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 26

Sedem dôvodov, prečo by marihuana nemala byť kriminalizovaná

 1. Súčasné zákony sú morálne nesprávne
  • Uživateľov môžeme rozdeliť na dve kategórie, tých, ktorí majú s užívaním problém a sú závislí a na tých, ktorí marihuanu užívajú iba príležitostne. Podľa mňa je morálne nesprávne zavrieť do väzenia obidve skupiny, prví majú zdravotný problém a treba im pomôcť. Odsúdenie spoločnosťou, pobyt v izolácii a záznam v registri trestov sú naopak rizkovými faktormi pre vznik závislosti. Tí druhí neurobili nič zlé. Vychádza to z pravidla „moja sloboda končí tam kde začína sloboda iných“. Dospelý človek by mal mať právo zmeniť stav svojej mysle. (Cognitive liberty) [35][36][37][38]
 2. Tresty na Slovensku sú príliš prísne v porovnaní s inými krajinami v Európe
  • Maximálna výška trestu, ktorú môže dostať mladý človek za držbu malého množstva marihuany je najvyššia v EÚ. [17][18][19]
  • Medzi najprísnejšie patria aj tresty za iné delikty spojené s marihuanou, napríklad za pestovanie marihuany je na Slovensku maximálny trest až 10 rokov väzenia, zatiaľ čo v susednom Česku je to priestupok, ktorý sa trestá spravidla pokutou. [22][23]
 3. Veľa problémov spojených s drogami vytvára ich kriminalizácia
  • Dealeri nemôžu riešiť konflikty súdnou cestou, čo vedie k zvýšenej kriminalite.
  • Užívatelia sa stretávajú s kriminálnym prostredím a majú ľahší prístup aj k nebezpečnejšímn drogám.
  • Obchodovanie s drogami vytvára zisk pre zločinecké skupiny, ktoré ho potom využívajú na iné kriminálne účely. [46]
  • Drogy sú nebezpečnejšie a viac koncentrované, keďže je ľahšie prepašovať menšie množstvo. [1] Počas prohibície alkoholu v USA sa pil hlavne tvrdý alkohol a tisíce ľudí sa ním otravilo, keďže si ho vyrábali doma. [2] V krajinách, kde je marihuana legálna vznikajú produkty s nízkym obsahom THC, napríklad sóda s extraktom cannabis, ktorá môže byť alternatívou pred pitím alkoholu. [3]
  • Keď trh nie je kontrolovaný, užívateľ dopredu nevie odhadnúť aké účinky bude mať konkrétny produkt.
  • Na nelegálnych drogách sa nerobí dostatok výskumu, z čoho vyplýva, že nepoznáme ich nepriaznivé účinky a potom proti ním nevieme efektívne bojovať a znižovať ich riziká.
 4. Marihuana je menej nebezpečná ako niektoré legálne drogy
  • Alkohol a tabak majú škodlivejšie účinky na užívateľa a na spoločnosť ako marihuana. [5]
  • Nikotín a alkohol sú návykovejšie ako marihuana. [4][6]
  • Je prakticky nemožné predávkovať sa marihuanou. [7] Zatiaľ, čo šestina predčasných a násilných úmrtí na Slovensku je spôsobená alkoholom, z čoho 22,7% je spôsobených otravou alkoholom (predávkovaním). [8] V USA zomrie každý deň na otravu alkoholom v priemere 6 ľudí. [9]
  • Aj napriek tomu môže mať užívanie marihuany mnohé škodlivé účinky [10][11]
   • Užívanie marihuany, najmä časté užívanie, zvyšuje riziko vzniku schizofrénie a iných psychóz u ľudí s genetickou predispozíciou k týmto ochoreniam. [10][21]
   • Jedna desatina dospelých uživateľov marihuany sa stane závislá. Pri užívateľoch, ktorí začali ako teenageri, je to jedna šestina. [12]
   • Marihuana ovplyvňuje časť mozgu, ktorá je zodpovedná za jeho vývoj. Ľudský mozog sa vyvíja priblížne do 25 roku života, čím skôr uživateľ začne, o to väčšie negatívne dopady bude mať užívanie na jeho zdravie.[12] Štúdia skúamjúca 1000 obyvateľov Nového Zélandu od detstva až po dopelosť zistila, že ľudia ktorí užívali marihuanu počas dospievania stratili v dospelosti v priemere 6 až 8 IQ bodov, tí ktorí začali až v dospelosti nemali znížené IQ. [13] Neskoršia štúdia, skúmajúca dvojčatá, naopak nenašla žiadny súvis medzi užívaním marihuany a zníženým IQ, čo potvrdili dalšie štúdie na dvojčatách, jednu z nich robila skupina vedcov, ktorí robili aj štúdiu na Novom Zélande. [39][40] Nezrovnalosti medzi štúdiami môžu mať rôzne dôvody, mladí užívatelia marihuany s väčšou pravdepodobnosťou užívajú aj alkohol, niktotín a iné drogy, IQ budúcich uživateľov marihuany bolo nižšie ešte pred tým ako začali uživať marihuanu, osobnostné vlastnosti, ako napríklad impulzívnosť alebo zvýšená ochota riskovať sú predpokladmi pre uživanie drog a taktiež nižšie IQ. Definitívnu odpoveď by nám mohla poskytnúť prebiehajúca štúdia, ktorá skúma 11000 detí počas dospievania, výsledky uvidíme o pár rokov. [41]
   • Dym z marihuany obsahuje viac niektorých karcinogénnych látok ako tabakový dym, avšak súvis medzi rakovinou pľúc a fajčením marihuany nie je dokázaný. [14] Občasné fajčenie marihuany dokonca zvyšuje kapacitu pľúc. [20]
   • Užívanie marihuany počas tehotenstva môže mať nepriaznivý vplyv na vývoj dieťaťa [15]
   • Existuje aj takzvaná Gateway drug theory, ktorá hovorí, že keď niekto začne s užívaním marihuany, nakoniec skončí pri tvrdých trogách. Táto teória však bola vyvrátená v štúdii porovnávajúcej identické a neidentické dvojčatá. [16] Taktiež v amerických štátoch, kde bola legalizovaná marihuana, nedošlo k zvýšenemu užívaniu iných drog. [30]
   • Marihuana môže slúžiť ako alternatíva pred pitím alkoholu. V štátoch, kde bola legalizovaná, klesla jeho konzumácia. [47] Okrem alkoholu je náhradou aj pre niektorých ľudí závislých na opiátoch, metamfetamíne a iných nebezpečnejśích drogách, tento jav by sa dal popísať ako “reverse gateway effect“. [48]
  • Kvôli nedostatku štúdií toho stále o účinkoch uživania marihuany veľa nevieme.
 5. Lekárske účely
  • Lieky obsahujúce kanabinoidy môžu byť užitočné pri liečbe určitých zriedkavých foriem epilepsie, nevoľnosti a zvracania spojených s chemoterapiou a straty chuti do jedla a chudnutia v súvislosti s HIV / AIDS. Niektoré dôkazy navyše naznačujú mierny prínos kanabisu pri chronickej bolesti a príznakoch roztrúsenej sklerózy. [21]
 6. Ekonomické dôvody
  • Štátu unikajú peniaze z predaja marihuany, ktoré by mohli byť zdanené. Napríklad v Kalifornii sa vybralo z daní z predaja marihuany za rok 2019 629 miliónov dolárov. Na prepočet populácie Slovenska je to 73 miliónov eur, v Kalifornii sa však marihuana užíva viac ako na Slovensku a závisí to aj od konkrétneho nastavenia dane.
  • Jeden väzeň stojí štát 16800 € ročne. V roku 2014 bolo za drogové trestné činy na Slovensku nepodmienečne odsúdených 275 ľudí, z nich priblížne polovica za trestné činy spojené s marihuanou. Pri priemernej dĺžke trestu tri až desať rokov by išlo o 7 až 23 miliónov eur ročne. [27][28][29]
  • Ľudia so záznamom v registri trestov majú väčší problém zamestnať sa a byť ekonomicky aktívni.
  • Legalizácia medicínskej alebo rekreačnej marihuany by vytvorila nové pracovné miesta a podnikateľské príležitosti. V USA pracuje v marihuanovom priemysle 243 700 ľudí. [32]
  • Ušetrilo by sa aj na výdajoch v súdnictve a polícii.
  • Vieme povedať, že ročne prichádzame o desiatky miliónov eur, z ktorých by sa okrem škôl, nemocníc, ciest mohli zaplatiť liečenia pre závislých, ktoré sa dnes platia zo zdravotného poistenia. [26]
 7. Kriminalizácia nie je efektívny spôsob znižovania negatívnych dopadov uživania drog
  • Štúdia, ktorá skúmala, ako sa zmenilo uživanie marihuany a závislosť na marihuane v amerických štátoch, ktoré legalizovali marihuanu, zistila, že vo vekovej skupine 12 až 17 rokov sa po legalizácii zvýšil počet ľudí závislých na marihuane o priblížne 25%, nezvýšilo sa však užívanie. Vo vekovej skupine 18 až 25 rokov neboli zaznamenané žiadne zmeny a v skupine 26 a viac rokov sa zvýšilo užívanie o 28%, časté užívanie o 24% a závislosť o 36%. [31]
  • Iná štúdia, zamerivajúca sa iba na uživanie marihuany vo vekovej skupine 14 až 18 rokov, zistila, že v amerických štátoch ktoré legalizovali rekreačnú marihuanu sa znížilo jej uživanie mládežou o 8% a časté uživanie o 9%. [33]
  • Po prvom roku legalizácie rekreačnej marihuany v Kanade sa zvýšilo celkové užívanie o 13%, vo vekovej skupine 15 až 17 rokov sa však znížilo o 47%. Pravidelné užívanie sa nezmenilo, nezmenil sa tiež počet ľudí, ktorí šoférovali po užití marihuany. Znížil sa počet počet ľudí, ktorí sa viezli v aute s vodičom, ktorý pred jazdou užil marihuanu. [34]
  • Ak by sme vedeli výsledky z iných krajín aspoň čiastočne aplikovať na Slovensko, vidíme, že kriminalizácia mierne pomáha v znižovaní počtu dospelých ľudí, ktorí užívajú marihuanu. Na riziko užívania medzi mladistvými však buď nemá vplyv alebo ho dokonca zvyšuje. Ak je cieľ znížiť užívanie marihuany medzi mladistvými, existujú efektívnejšie spôsoby, ktoré so sebou nenesú všetky negatíva kriminalizácie, ktoré som popísal vyššie. Pozitívnym príkladom v tomto smere je napríklad Island, ktorý mal koncom deväťdesiatych rokov problém s užívaním alkoholu a iných drog mladistvými. Podľa celoeurópskeho školského prieskumu o drogách ESPAD z roku 1998 tu bolo za posledný mesiac 31% mladistvých opitých, 27% fajčilo cigarety a 14% užilo niekedy v živote marihuanu, v roku 2019 sa tieto hodnoty znížili na 3,8% opitých a 5,1% fajčiarov za posledný mesiac a 6,4% mladistvých, ktorí užili marihuanu. Pre porovnanie, podľa rovnakého prieskumu z roku 2019, na Slovensku bolo za posledný mesiac 14% opitých, 29% fajčilo cigarety a 24% niekedy v živote užilo marihuanu. [43][44] Islandský model je založený na celkovej zmene spoločnosti na úrovní komunít, kotré sa delia podľa najbližšej školy. Snaží sa ako alternatívu k drogám teenagerom ponúknuť zdravý spôsob dosiahnutia dobrého pocitu a socializovania sa; venovanie sa športom a krúžkom, ktoré napríklad mesto Reykjavík podporuje aktívne poukážkou v hodnote 35 000 korún (220€) ročne pre každé dieťa. Deti vo veku 13 až 16 rokov môžu byť v lete vonku len do polnoci a v zime do desiatej večer. Rodičia trávia viac času s deťmi a dávajú väčší pozor, kde trávia svoj voľný čas. [42][45]
 • Riešenie?
  • Regulovaná legalizácia. Prečo nie dekriminalizácia? Dekriminalizácia by iba čiastočne vyriešiela niektoré z problémov popísaných vyššie a trh by zostal v nelegálnych rukách. Ďaľším čiastočným riešením by bola legalizácia marihuany na lekárske účely. My však potrebujeme začať od nuly a nájsť realistické a dlhodobé riešenie, ktoré ponúkne dospelým ľuďom možnosť kúpiť si legálne a bezpečné produkty z marihuany, vytvorí podnikateľské príležitosti s jasne stanovenými normami a pravidlami a ochráni pred drogami mládež.

Zdroje:

[1] https://fee.org/articles/how-prohibition-makes-drugs-more-potent-and-deadly/

[2] https://www.history.com/news/10-things-you-should-know-about-prohibition

[3] https://www.tweed.com/en/cannabis-infused-drinks-beverages

[4] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60464-4/fulltext

[5] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61462-6/fulltext#%20

[6] https://books.google.sk/books?id=xpZhjBuDkuwC&pg=PA149&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

[7] https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/Section3-thc-Toxicology.pdf?ua=1

[8] https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/sestina-predcasnych-a-nasilnych-umrti-je-sposobena-alkoholom/

[9] https://www.cdc.gov/vitalsigns/alcohol-poisoning-deaths/index.html

[10] https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/there-link-between-marijuana-use-psychiatric-disorders

[11] https://childmind.org/article/marijuana-and-psychosis/

[12] https://www.canada.ca/en/services/health/campaigns/cannabis/health-effects.html#a7

[13] https://www.pnas.org/content/109/40/E2657

[14] https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/what-are-marijuanas-effects-lung-health

[15] https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/can-marijuana-use-during-pregnancy-harm-baby

[16]

https://www.researchgate.net/publication/5429788_Understanding_the_association_between_adolescent_marijuana_use_and_later_serious_drug_use_Gateway_effect_or_developmental_trajectory

[17] https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/drug-law-penalties-at-a-glance_en

[18] https://www.gov.uk/penalties-drug-possession-dealing

 

[19] https://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/__29.html

[20] https://healthland.time.com/2012/01/10/study-smoking-marijuana-not-linked-with-lung-damage/

 

[21] https://www.nccih.nih.gov/health/cannabis-marijuana-and-cannabinoids-what-you-need-to-know

[22] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20201101

[23] https://www.semena-marihuany.cz/cs/blog/83-konopi-pred-a-za-hranici-zakona-legalita-marihuany

[24] https://www.reuters.com/article/us-canada-cannabis-idUSKCN1TK2YV

[25] https://www.statista.com/statistics/1124538/tax-revenue-from-cannabis-sales-by-state-us/

[26] https://cpldz.sk/

[27] https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/535366-vazen-stoji-stat-viac-ako-16-800-eur-rocne/

[28] https://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Statistika-sudy.aspx

[29] https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4506/TD0416907SKN.pdf

[30] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50494610

[31] https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2755276?alert=article

[32] https://www.leafly.com/news/industry/243700-marijuana-jobs-how-many-in-america

[33] https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2737637

[34] https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2020002/article/00002-eng.htm

[35] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4295122/

[36] https://www.nature.com/articles/507040e

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(14)00126-6/fulltext

[37] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1602872

[38] https://stjosephinstitute.com/understanding-the-relationship-between-poverty-and-addiction/

[39] https://www.pnas.org/content/113/5/E500

[40] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5760333/

[41] https://www.scientificamerican.com/article/marijuana-may-not-lower-your-iq/

[42] https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524839919849032

[43] http://www.espad.org/sites/espad.org/files/The_1999_ESPAD_report.pdf

[44] http://www.espad.org/sites/espad.org/files/2020.3878_EN_04.pdf

[45] https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/01/teens-drugs-iceland/513668/

[46] https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs11/18862/18862p.pdf

[47] http://www.dmarkanderson.com/Point_Counterpoint_07_31_13_v5.pdf

[48] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236243

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá