Štatút

Štandardný obrázok článku

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /website/mladi.sas.sk/pages/components/tabs/tabs.php on line 26

ŠTATÚT MLÁDEŽNÍCKEJ ORGANIZÁCIE POLITICKEJ STRANY Sloboda a Solidarita


1. NÁZOV, VZŤAH K POLITICKEJ STRANE A POSTAVENIE MLÁDEŽNÍCKEJ ORGANIZÁCIE


1.1. Názov mládežníckej organizácie strany Sloboda a Solidarita je „Mladí SaSkári“.
1.2. Mládežnícka organizácia je neoddeliteľnou súčasťou politickej strany Sloboda a Solidarita, ktorá
ju 03.09.2018 zriadila uznesením svojej Republikovej rady.


2. CIELE EXISTENCIE MLÁDEŽNÍCKEJ ORGANIZÁCIE


2.1. Hlavným cieľom existencie mládežníckej organizácie je zapojenie schopných a aktívnych
mladých ľudí do verejného života v Slovenskej republike a budovanie pozitívneho vzťahu
mladých ľudí k strane Sloboda a Solidarita a jej hodnotovému zameraniu.
2.2. Mládežnícka organizácia sa stotožňuje s programovými zásadami a cieľmi činnosti politickej
strany Sloboda a Solidarita, ktoré sú stanovené v Čl. II. jej stanov. Cieľom mládežníckej
organizácie je presadzovanie liberálnych hodnôt s ohľadom a rešpektom ku európskym tradíciám
a kultúre.


3. ČLENSTVO


3.1. Členom mládežníckej organizácie sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, vo veku 15
až 35 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony, prejavuje sympatiu k politickej strane Sloboda
a Solidarita, zdieľa jej hodnoty a je bezúhonný. Členovia mládežníckej organizácie, ktorí ešte
nedovŕšili 18 rok života, majú užší okruh práv a povinností k mládežníckej organizácii.
3.2. Členstvo v mládežníckej organizácii je oddelené od členstva v politickej strane Sloboda
a Solidarita a v žiadnom prípade nie je zárukou získania takéhoto členstva v politickej strane.
Členstvo v mládežníckej organizácii nezakladá žiadne práva a povinnosti k strane Sloboda
a Solidarita, okrem tých, ktoré sú explicitne uvedené v tomto štatúte.
3.3. Členom mládežníckej organizácie sa nemôže stať člen inej politickej mládežníckej organizácie,
ani člen politickej strany inej ako Sloboda a Solidarita.
3.4. O členstvo v mládežníckej organizácii môže osoba, požiadať prostredníctvom formulára
uvedeného na webovom sídle mládežníckej organizácie.
3.5. Člen mládežníckej organizácie má právo zúčastňovať sa jej činnosti, a to najmä:
a) uchádzať sa o miesto krajského koordinátora v mládežníckej organizácii, ak v čase svojho
záujmu o túto pozíciu dosiahol 18. rok života;
b) predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu mládežníckej organizácie a podávať
pripomienky k činnosti orgánov mládežníckej organizácie;
c) zúčastňovať sa kongresu mládežníckej organizácie;
3.6. Člen mládežníckej organizácie je povinný:
a) dodržiavať štatút mládežníckej organizácie, a tam kde je to uplatniteľné, aj stanovy politickej
strany Sloboda a Solidarita;
b) zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, ktoré prijal;
c) oznamovať predsedníctvu všetky zmeny údajov, ktoré člen uviedol mládežníckej organizácii
alebo politickej strane Sloboda a Solidarita; a
d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so svojim členstvom
v mládežníckej organizácii, alebo pôsobením vo verejnom živote pod záštitou politickej
strany Sloboda a Solidarita.
3.7. Člen mládežníckej organizácie je povinný šíriť a chrániť jej dobré meno a dobré meno politickej
strany Sloboda a Solidarita. Okrem toho, člen mládežníckej organizácie nesmie v akomkoľvek
svojom konaní porušovať právny poriadok Slovenskej republiky a dobré mravy.
3.8. Členstvo v mládežníckej organizácii zaniká:
a) dosiahnutím 36. roku života člena;
b) smrťou člena;
c) obmedzením spôsobilosti na právne úkony;
d) vstupom člena do mládežníckej organizácie inej politickej strany, alebo vstupom do politickej
strany inej ako Sloboda a Solidarita;
e) na žiadosť člena mládežníckej organizácie; a
f) v odôvodnených prípadoch vylúčením, teda rozhodnutím predsedníctva mládežníckej
organizácie o zrušení členstva.
3.9. Medzi odôvodnené prípady pre rozhodnutie o zrušení členstva patria najmä, no nielen,
nasledovné:
a) člen v prihláške uviedol nepravdivé údaje;
b) člen porušuje štatút mládežníckej organizácie, a tam kde je to aplikovateľné, aj stanovy
politickej strany Sloboda a Solidarita;
c) člen nezdieľa hodnoty, na ktorých je postavený program a filozofia politickej strany Sloboda
a Solidarita a jej mládežníckej organizácie;
d) člen bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, preukázateľne porušuje dobré
mravy; alebo
e) člen svojim konaním poškodzuje dobré meno mládežníckej organizácie alebo politickej
strany Sloboda a Solidarita.


4. ORGÁNY MLÁDEŽNÍCKEJ ORGANIZÁCIE


4.1. Orgánmi mládežníckej organizácie sú:
a) kongres;
b) predsedníctvo; a
c) krajskí koordinátori.


5. KONGRES


5.1. Najvyšším orgánom mládežníckej organizácie je kongres. Zasadnutí kongresu sa môžu
zúčastňovať členovia mládežníckej organizácie a osoby, ktoré pozve jej predsedníctvo.
5.2. Kongres zvoláva predseda mládežníckej organizácie spravidla raz ročne. V prípade, že by
predseda nezvolal kongres, urobí to miesto neho ktorýkoľvek podpredseda mládežníckej
organizácie.
5.3. Do pôsobnosti kongresu patrí:
a) právo byť informovaný o činnosti mládežníckej organizácie;
b) podávanie návrhov do programovej vízie mládežníckej organizácie;
c) podávanie návrhov na možné aktivity mládežníckej organizácie;
d) diskutovanie o odborných témach;
e) dávanie podnetov pre predsedníctvo; a
f) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré určí predsedníctvo mládežníckej organizácie, alebo
predseda, pri tvorbe programu kongresu.


6. PREDSEDA A PREDSEDNÍCTVO


6.1. Predsedníctvo mládežníckej organizácie sa skladá z predsedu a ľubovoľného počtu
podpredsedov.
6.2. Predsedníctvo je najvyšším výkonným orgánom mládežníckej organizácie. Za svoju činnosť sa
zodpovedá predsedníctvu politickej strany Sloboda a Solidarita.
6.3. Predseda mládežníckej organizácie je jej najvyšším predstaviteľom. V mene mládežníckej
organizácie podpisuje predseda, nakoľko však mládežnícka organizácia nedisponuje vlastnou
právnou subjektivitou, jeho podpis viaže iba jej členov, pre ostatné osoby je iba deklaratórny.
Do pôsobnosti predsedu mládežníckej patrí najmä, no nielen:
a) vonkajšie a vnútorné zastupovanie mládežníckej organizácie;
b) riadenie aktivít mládežníckej organizácie;
c) vedenie zasadnutí predsedníctva, kongresu a iných orgánov mládežníckej organizácie;
d) zvolávanie kongresu;
e) rozhodovanie o prijímaní členov;
f) menovanie krajských koordinátorov
g) vypracovanie a predkladanie všeobecnej vízie mládežníckej organizácie; a
h) kontrola plnenia povinností iných členov mládežníckej organizácie
6.4. Do pôsobnosti podpredsedov mládežníckej organizácie patrí najmä, no nielen:
a) zastupovanie predsedu v rozsahu, v akom ich predseda na toto poverí; a
b) vykonávanie úloh a plnenie povinností, určených predsedom.
6.5. Predsedu mládežníckej organizácie menuje a odvoláva Republiková rada politickej strany
Sloboda a Solidarita. Štandardné funkčné obdobie predsedu je 5 rokov od vymenovania.
6.6. Podpredsedov mládežníckej organizácie menuje a odvoláva Republiková rada politickej strany
Sloboda a Solidarita na návrh predsedu mládežníckej organizácie. Funkčné obdobie
podpredsedov je 5 rokov od vymenovania.


7. KRAJSKÍ KOORDINÁTORI


7.1. Činnosť mládežníckej organizácie v jednotlivých samosprávnych krajoch riadia a kontrolujú
krajskí koordinátori.
7.2. Právom a povinnosťou krajských koordinátorov je najmä:
a) sledovať verejné dianie vo svojom samosprávnom kraji;
b) navrhovať predsedníctvu mládežníckej organizácie činnosti smerujúce k propagácii
politickej strany Sloboda a Solidarita;
c) informovať svoje okolie o zaujímavých príležitostiach v mládežníckej organizácii alebo
v politickej strane Sloboda a Solidarita;
d) každý mesiac vypracovať správu o svojej činnosti a predkladať ju predsedníctvu
mládežníckej organizácie;
e) aktívne vyhľadávať členov, podporovateľov a sympatizantov; a
f) zúčastňovať sa kongresu mládežníckej organizácie.
7.3. Krajskí koordinátori sa za svoju činnosť zodpovedajú predsedníctvu mládežníckej organizácie,
ktoré ich menuje a odvoláva.


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


8.1. Zmeny tohoto štatútu schvaľuje Republiková rada politickej strany Sloboda a Solidarita.


* * *

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá