Stanovy

Štandardný obrázok článku

STANOVY

 

Stanovy mládežníckej organizácie politickej strany Sloboda a Solidarita.

 

1. Názov, vzťah k politickej strane a postavenie mládežníckej organizácie
1.1 Názov mládežníckej organizácie politickej strany Sloboda a Solidarita je „Mladí SaSkári“.
1.2 Mládežnícka organizácia je súčasťou politickej strany Sloboda a Solidarita, ktorá ju 03.09.2018 zriadila uznesením svojej Republikovej rady.
1.3 Pozícia mládežníckej organizácie v rámci strany je zakotvená v jej stanovách.
2. Ciele existencie mládežníckej organizácie
2.1 Hlavným cieľom existencie mládežníckej organizácie je zapojenie schopných a aktívnych mladých ľudí do verejného života v Slovenskej republike a budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k strane Sloboda a Solidarita a jej hodnotovému zameraniu.
 
2.2 Náplňou činnosti mládežníckej organizácie je spolupráca so stranou Sloboda a Solidarita na prezentácií jej hodnôt a presadzovanie spoločenských opatrení, ktoré sú v súlade s programovými zásadami politickej strany Sloboda a Solidarita.

 

2.3 Mládežnícka organizácia sa stotožňuje s programovými zásadami a cieľmi činnosti politickej strany Sloboda a Solidarita, ktoré sú stanovené v Čl. II. jej stanov.
3. Členstvo
3.1 Členom mládežníckej organizácie sa môže stať každý občan Slovenskej republiky vo veku 15 až 35 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony, prejavuje sympatiu k politickej strane Sloboda a Solidarita, zdieľa jej hodnoty a je bezúhonný.

 

3.2 Sympatizantom mládežníckej organizácie môže byť aj občan inej krajiny s udeleným pobytom v Slovenskej republike. Jeho funkčný režim je individuálne upravený predsedníctvom mládežníckej organizácie.

 

3.3 Členstvo v mládežníckej organizácii je oddelené od členstva v politickej strane Sloboda a Solidarita a v žiadnom prípade nie je zárukou získania takéhoto členstva v politickej strane. Členstvo v mládežníckej organizácii nezakladá žiadne práva a povinnosti k strane Sloboda a Solidarita, okrem tých, ktoré sú explicitne uvedené v tomto štatúte.

 

3.4 Členom mládežníckej organizácie sa nemôže stať člen inej politickej mládežníckej organizácie, ani člen politickej strany inej ako Sloboda a Solidarita.

 

3.5 O členstvo v mládežníckej organizácii môže osoba, požiadať prostredníctvom formulára uvedeného na webovom sídle mládežníckej organizácie.

 

3.6 Člen mládežníckej organizácie má právo zúčastňovať sa jej činnosti, a to najmä:

a) uchádzať sa o miesto predsedu mládežníckej organizácie, ak v čase svojhozáujmu o túto pozíciu dosiahol 18. rok života;

b) predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu mládežníckej organizácie a podávať pripomienky k činnosti orgánov mládežníckej organizácie; a

c) zúčastňovať sa kongresu mládežníckej organizácie.

 

3.7 Člen mládežníckej organizácie je povinný:

a) dodržiavať štatút mládežníckej organizácie, a tam kde je to uplatniteľné, aj stanovy politickej strany Sloboda a Solidarita;

b) zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, ktoré prijal;

c) oznamovať predsedníctvu všetky zmeny údajov, ktoré člen uviedol mládežníckej organizácii alebo politickej strane Sloboda a Solidarita;

d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so svojim členstvom v mládežníckej organizácii, alebo pôsobením vo verejnom živote pod záštitou politickej strany Sloboda a Solidarita;

 

3.8 Člen mládežníckej organizácie je povinný šíriť a chrániť jej dobré meno a dobré meno politickej strany Sloboda a Solidarita. Okrem toho, člen mládežníckej organizácie nesmie v akomkoľvek svojom konaní porušovať právny poriadok Slovenskej republiky a dobré mravy.

 

3.9 Člen mládežníckej organizácie je povinný po procese prijatia zveriť predsedníctvu požadované kontaktné údaje a informácie potrebné pre zaradenie do internej databázy. Taktiež je povinný mať účet na sociálnej sieti Facebook a byť členom oficiálnej členskej skupiny na tejto sieti, ktorá slúži ako primárny komunikačný kanál, ako aj členom pracovných skupín, do ktorých bol zaradený predsedníctvom.

 

3.10 Členstvo v mládežníckej organizácii zaniká:

a) dosiahnutím 36. roku života člena;

b) smrťou člena;

c) obmedzením spôsobilosti na právne úkony;

d) vstupom člena do mládežníckej organizácie inej politickej strany, alebo vstupom do politickej strany inej ako Sloboda a Solidarita;

e) na žiadosť člena mládežníckej organizácie; a

f) v odôvodnených prípadoch vylúčením, teda rozhodnutím predsedníctva mládežníckej organizácie o zrušení členstva.

 

3.11 Medzi odôvodnené prípady pre rozhodnutie o zrušení členstva patria najmä, no nielen, nasledovné:

a) člen v prihláške uviedol nepravdivé údaje;

b) člen porušuje štatút mládežníckej organizácie, a tam kde je to aplikovateľné, aj stanovy politickej strany Sloboda a Solidarita;

c) člen nezdieľa hodnoty, na ktorých je postavený program a filozofia politickej strany Sloboda a Solidarita a jej mládežníckej organizácie;

d) člen bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, preukázateľne porušuje dobré mravy; alebo

e) člen svojim konaním poškodzuje dobré meno mládežníckej organizácie alebo politickej strany Sloboda a Solidarita.

 

4. Orgány mládežníckej organizácie
4.1 Orgánmi mládežníckej organizácie sú:

a) kongres; a

b) predseda a predsedníctvo.

5. Kongres
5.1 Najvyšším orgánom mládežníckej organizácie je kongres. Zasadnutí kongresu sa môžu zúčastňovať členovia mládežníckej organizácie a osoby, ktoré pozve jej predsedníctvo.

 

5.2 Kongres zvoláva predseda mládežníckej organizácie spravidla raz ročne. V prípade, že by predseda nezvolal kongres, urobí to miesto neho ktorýkoľvek člen predsedníctva mládežníckej organizácie.

 

5.3 Členovia mládežníckej organizácie majú právomoc zvolať mimoriadny kongres na ľubovoľnú tému a to odovzdaním podpisov nadpolovičnej väčšiny členov mládežníckej organizácie ku dňu odovzdania.

 

5.4 Do pôsobnosti kongresu patrí:

a) právo byť informovaný o činnosti mládežníckej organizácie;

b) podávanie návrhov do programovej vízie mládežníckej organizácie;

c) podávanie návrhov na možné aktivity mládežníckej organizácie;

d) diskutovanie o odborných témach;

e) dávanie podnetov pre predsedníctvo;

f) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré určí predsedníctvo mládežníckej organizácie, alebo predseda, pri tvorbe programu kongresu; a

c) voľba a odvolávanie predsedu mládežníckej organizácie

 

6. Predseda a predsedníctvo mládežníckej organizácie
6.1 Predsedníctvo mládežníckej organizácie sa skladá z predsedu, 3podpredsedov a maximálne 8 regionálnych tímlídrov.

 

6.2 Predsedníctvo je najvyšším výkonným orgánom mládežníckej organizácie. Za svoju činnosť sa zodpovedá predsedníctvu politickej strany Sloboda a Solidarita a Republikovej rade strany Sloboda a Solidarita.

 

6.3 Predseda mládežníckej organizácie je jej najvyšším predstaviteľom. V mene mládežníckej organizácie podpisuje predseda, nakoľko však mládežnícka organizácia nedisponuje vlastnou právnou subjektivitou, jeho podpis viaže iba jej členov, pre ostatné osoby je iba deklaratórny.

 

6.4 Do pôsobnosti predsedu mládežníckej patrí najmä, no nielen:

a) vonkajšie a vnútorné zastupovanie mládežníckej organizácie;

b) riadenie aktivít mládežníckej organizácie;

c) vedenie zasadnutí predsedníctva a kongresu mládežníckej organizácie;

d) zvolávanie kongresu;

e) rozhodovanie o prijímaní a vylučovaní členov, ktoré deleguje na regionálnych tímlídrov podľa odseku 6.6;

f) menovanie podpredsedov a regionálnych tímlídrov, za ktorých nesie plnú zodpovednosť ako pred kongresom mládežníckej organizácie, tak aj pred predsedníctvom politickej strany Sloboda a Solidarita a Republikovou radou strany Sloboda a Solidarita;
g) odvolávanie členov predsedníctva po súhlase nadpolovičnej väčšiny predsedníctva mládežníckej organizácie alebo nadpolovičnej väčšiny kongresu mládežníckej organizácie;

h) vypracovanie a predkladanie všeobecnej vízie mládežníckej organizácie; a

i) kontrola plnenia povinností členov mládežníckej organizácie a členov predsedníctva mládežníckej organizácie.

 

6.5 Do pôsobnosti podpredsedov mládežníckej organizácie patrí najmä, no nielen:

a) zastupovanie predsedu a predsedníctva v poverenom rozsahu; a

b) vykonávanie a plnenie agendy, určenej predsedom a predsedníctvom.

 

6.6 Do pôsobnosti regionálnych tímlídrov patrí najmä, no nielen:

a) zastupovanie predsedu a predsedníctva v rámci regiónu, ktorý im je zverenýa v poverenom rozsahu;

b) vykonávanie úloh a plnenie povinností, určených predsedom a predsedníctvom;

c) prijímanie nových členov mládežníckej organizácie v rámci zvereného regiónu;

d) vylučovanie členov v rámci zvereného regiónu po informovaní a súhlase nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctva;

e) komunikácia s regionálnymi predstaviteľmi strany Sloboda a Solidarita; a

f) vedenie databázy členov v rámci zvereného regiónu.

 

6.7 Predsedníctvo mládežníckej organizácie má právo vetovať rozhodnutie predsedu a to nadpolovičným počtom hlasov členov predsedníctva.

 

6.8 Predsedu mládežníckej organizácie menuje Republiková rada politickej strany Sloboda a Solidarita na základe výsledkov volieb kongresu mládežníckej organizácie. Predseda mládežníckej organizácie je volený nadpolovičným počtom hlasov prítomných členov kongresu mládežníckej organizácie. Republiková rada strany Sloboda a Solidarita má právo nevymenovať predsedu, ktorý bol zvolený kongresom mládežníckej organizácie, musí pritom však podať odôvodnenie. Štandardné funkčné obdobie predsedu a predsedníctva mládežníckej organizácie je 5 rokov od vymenovania predsedu Republikovou radou strany Sloboda a Solidarita. Po uplynutí funkčného obdobia je predsedníctvo mládežníckej organizácie povinné zvolať kongres, kde prebehne voľba nového predsedu najneskôr do 60 dní od uplynutia funkčného obdobia.

 

6.9 Predseda mládežníckej organizácie môže byť odvolaný buď Republikovou radou strany Sloboda a Solidarita alebo mimoriadnym kongresom mládežníckej organizácie, kde mu musí vysloviť nedôveru nadpolovičná väčšina členov mládežníckej organizácie. Odvolaním predsedu mládežníckej organizácie sú odvolaní aj členovia predsedníctva, ktoré bude nanovo vymenované novozvoleným predsedom mládežníckej organizácie. Predsedníctvo mládežníckej organizácie je po svojom odvolaní povinné zvolať kongres mládežníckej organizácie, na ktorom prebehne nová voľba predsedu najneskôr do 60 dní od ich odvolania.

Statutes of the youth organization of the political party Freedom and Solidarity (= “Sloboda a Solidarita”).


Name, relationship to the political party and the position of the youth organization
1.1 The name of the youth organization of the political party Sloboda a Solidarita is "Mladí SaSkári".

1.2 The youth organization is part of the political party Sloboda a Solidarita, which established it on September 3, 2018 by a resolution of its Executive Board.

1.3 The position of the youth organization within the party is enshrined in its statutes.

 1. Objectives of the existence of the youth organization

  2.1 The main goal of the existence of the youth organization is to involve eager and active young people into the public life in the Slovak Republic and to build a positive attitude of young people towards the Sloboda a Solidarita party and its value orientation.

  2.2 The task of the youth organization is to cooperate with the Sloboda a Solidarita party in the presentation of its values and the promotion of social measures that are in accordance with the program principles of the political party Sloboda a Solidarita.

  2.3 The youth organization identifies with the program principles and objectives of the activities of the political party Sloboda a Solidarita, which are set out in Art. II. its statutes.
 2. Membership

  3.1 Every citizen of the Slovak Republic aged 15 to 35 who is competent to perform legal acts, shows sympathy for the political party Sloboda a Solidarita, shares its values and is irreproachable can become a member of the youth organization.

  3.2 A citizen of another country with a granted residence in the Slovak Republic may also be a sympathizer of the youth organization. Their functional regime is individually regulated by the Presidency of the youth organization.

  3.3 Membership in the youth organization is separate from the membership in the Sloboda a Solidarita political party and is in no way a guarantee of obtaining such membership in the political party. Membership in the youth organization does not create any rights and obligations to the Sloboda a Solidarita party, other than those explicitly stated in this statute.

  3.4 A member of the youth organization may not become a member of another political youth organization or a member of a political party other than Sloboda a Solidarita.

  3.5 A person can apply for membership in the youth organization using the form provided on the website of the youth organization.

  3.6 A member of the youth organization has the right to participate in its activities, in particular:
 3. a) to apply for the post of the Chairman of the youth organization if he/she has reached the age of 18 at the time of his/her interest in the post;
 4. b) submit proposals and suggestions to any body of the youth organization and comment on the activities of the bodies of the youth organization; and
 5. c) attend the congress of the youth organization.

3.7 A member of a youth organization is obliged to:

a) respect the statutes of the youth organization and, where applicable, the statutes of the Sloboda a Solidarita political party;

b) to perform responsibly the duties arising from the functions which he/she has accepted;

c) notify the Presidency of any changes of the personal information provided by the member to the youth organization or to the Sloboda a Solidarita political party;

d) to maintain secrecy of facts which he/she has learned in connection with his membership in the youth organization or with his/her activities in public life under the auspices of the political party Sloboda a Solidarita;

3.8 A member of the youth organization is obliged to spread and protect its reputation and the reputation of the political party Sloboda a Solidarita. In addition, a member of the youth organization can not violate the law of the Slovak Republic and good morals in any of their actions.

3.9 After the admission process, the member of the youth organization is obliged to provide the Presidency with the required contact details and information necessary for inclusion into the internal database. He/she is also obliged to have an account on the social network Facebook and to be a member of an official member group on this network, which serves as the primary communication channel, as well as a member of the working groups in which he/she was included by the Presidency.

3.10 Membership in the youth organization terminates by:

 1. a) reaching the age of 36;

 

 1. b) the death of the member;

 

 1. c) a limited competency to perform legal acts;

 

 1. d) by joining a youth organization of another political party or by joining a political party other than Sloboda a Solidarita;

 

 1. e) the request of a member of the youth organization; and

 

 1. f) in justified cases, by expulsion, i.e., a decision of the Presidency of the youth organization to withdraw the membership.

3.11 Justified cases for a decision to withdraw the membership include, but are not limited to, the following:

 1. a) the member has given false information in the application;

 

 1. b) the member violates the statute of the youth organization and, where applicable, the statutes of the political party Sloboda a Solidarita;

 

 1. c) the member does not share the values on which the agenda and philosophy of the Sloboda a Solidarita political party and its youth organization are based;

 

 1. d) the member has been lawfully convicted of an intentional criminal offense, demonstrably violates good morals; or

 

 1. e) the member damages the good name of the youth organization or political party Sloboda a Solidarita by their actions.
 2. Bodies of the youth organization

4.1 The bodies of the youth organization are:

 1. a) Congress; and

 

 1. b) the Chairman and the Presidency.
 2. Congress

5.1 The highest body of the youth organization is the Congress. Members of the youth organization and persons invited by its Presidency may attend the meetings of the Congress.

5.2 The Congress is convened by the Chairman of the youth organization, usually once a year. If the Chairman does not convene a Congress, any member of the Presidency of the youth organization shall do so instead.

5.3 The members of the youth organization have the power to convene an extraordinary congress on any topic by handing over the signatures of an absolute majority of the members of the youth organization on the day of handing over.

5.4 The scope of the Congress includes:

 1. a) the right to be informed of the activities of the youth organization;

 

 1. b) submitting proposals to the program vision of the youth organization;

 

 1. c) submitting proposals for possible activities of the youth organization;

 

 1. d) discussing professional topics;

 

 1. e) giving suggestions to the Presidency;

 

 1. f) deciding on other matters to be determined by the Presidency of the youth organization, or by the Chairman, when drawing up the Congress program; and

 

 1. c) the election and removal of the Chairman of the youth organization
 2. Chairman and Presidency of the youth organization

6.1 The Presidency of the youth organization consists of a chairman, 3 vice-chairmen and a maximum of 8 regional team leaders.

6.2 The Presidency is the highest executive body of the youth organization. It is responsible for its activities to the presidency of the political party Sloboda a Solidarita and to the Executive Board of the Sloboda a Solidarita party.

6.3 The Chairman of the youth organization is its highest representative. On behalf of the youth organization, the chairman undersigns, but since the youth organization does not have its own legal personality, his/her signature binds only the members of the youth organization, for other persons it is only declaratory.

6.4 The remit of the Chairman of the youth organization includes, but is not limited to:

 1. a) external and internal representation of the youth organization;

 

 1. b) managing the activities of the youth organization;

 

 1. c) chairing meetings of the Presidency and the Congress of the youth organization;

 

 1. d) convening the Congress;

 

 1. e) deciding on the admission and expulsion of members, which he/she delegates to the regional team leaders in accordance with paragraph 6.6;

 

 1. f) the appointment of vice-chairmen and regional team leaders, for whom he/she has full responsibility both before the Congress of the youth organization and before the presidency of the political party Sloboda a Solidarita and the Executive Board of the Sloboda a Solidarita party;

 

 1. g) dismissal of members of the Presidency with the consent of an absolute majority of the Presidency of the youth organization or an absolute majority of the Congress of the youth organization;

 

 1. h) developing and presenting a general vision for the youth organization; and

 

 1. i) monitoring the performance of the duties of the members of the youth organization and the members of the Presidency of the youth organization.

6.5 The remit of the vice-chairmen of the youth organization includes, but is not limited to:

 1. a) representing the Chairman and the Presidency to the extent authorized; and

 

 1. b) the implementation and fulfillment of the agenda determined by the Chairman and the Presidency.

6.6 The remit of regional team leaders includes, but is not limited to:

 1. a) representing the Chairman and the Presidency within the region entrusted to them to the extent authorized;

 

 1. b) performing the tasks and duties assigned to them by the Chairman and the Presidency;

 

 1. c) the admission of new members of the youth organization within the entrusted region;

 

 1. d) the expulsion of members within the entrusted region after informing and agreeing by an absolute majority of the members of the Presidency;

 

 1. e) communication with the regional representatives of the Sloboda a Solidarita party; and

 

 1. f) maintaining a database of members within the entrusted region.

6.7 The Presidency of the youth organization has the right to veto the chairman's decision by more than half the votes of the members of the Presidency.

6.8 The Chairman of the youth organization is appointed by the Executive Board of the political party Sloboda a Solidarita based on the results of the Congress of the youth organization. The Chairman of the youth organization is elected by more than half of the votes of the present members of the Congress of the youth organization. The Executive Board of the Sloboda a Solidarita party has the right not to appoint the Chairman elected by the Congress of the youth organization but must state the reasons. The standard term of office of the Chairman and the Presidency of the youth organization is 5 years from the appointment of the Chairman by the Executive Board of the Sloboda a Solidarita party. After the expiration of the term of office, the Presidency of the youth organization is obliged to convene the Congress, where the election of a new Chairman will take place no later than 60 days after the expiration of the term of office.

6.9 The Chairman of the youth organization may be removed either by the Executive Board of the Sloboda a Solidarita party or by an extraordinary Congress of the youth organization, where the will of removal must be expressed by a majority of the members of the youth organization. The dismissal of the Chairman of the youth organization also removes the members of the Presidency, who will be re-appointed by the newly elected Chairman of the youth organization. After their dismissal, the Presidency of the youth organization is obliged to convene the Congress of the youth organization, at which a new election of the Chairman will take place no later than 60 days after their dismissal.

Neexistujú žiadne obrázky
Neexistujú žiadne videá